FAQs Complain Problems

नगर भित्रका सम्बन्धित सम्पुर्ण कृषकहरुमा अत्यन्त जरुरी सुचना ।

१---१० वटा उन्नत गाई भैसीका भकारो निमार्णको लागी साना किसान सहुलियत अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत दुध उत्पादनको लागि पालेका उन्नत गाई भैसीको भकारो निर्माण गर्ने सम्बन्धी सुचना ।

२-- बोयर जातको प्रजन्नको बोका सहुलियत अनुदान वितरण सम्बन्धी

३--- पशुपन्छी शाखाको अनुदानमा र कृषकको लागत सहभागीतामा ३ वटा बाख्राको खोर निर्माण कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा ।

सम्बन्धित सबै कृषकमा ।

पशु पन्छी शाखा ।