भेरी नगरपालिकाको वेवसाईटमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ !!!