भेरी नगरपालिकाको वेवसाईटमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ !!!

नगर प्रमुख

I am learning to be a good person and want to help each and everyone equally & fairfully. "LETS UNITE FOR HUMANITY"

MTMP तयार गर्नका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

Supporting Documents: