भेरी नगरपालिकाको वेवसाईटमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ !!!

नगर प्रमुख

I am learning to be a good person and want to help each and everyone equally & fairfully. "LETS UNITE FOR HUMANITY"

अनुगमन प्रतिवेदन